Privacy Policy

1. Pārzinis un kontaktinformācija

 • Personas datu apstrādes pārzinis (atsevišķos gadījumos apstrādātājs) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STELLA LTD” (turpmāk – STELLA LTD), vienotās reģistrācijas Nr. 40103863976, juridiskā adrese Rīga, Hāpsalas iela 1, k-1-19, LV-1005, Biroja adrese Rīgā, Ganību dambī 36, 6.stāvs, 600.kab. LV-1005, Latvija.

 • STELLA LTD kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir birojs@stellaltd.lv. Gadījumos, kad STELLA LTD apstrādā Jūsu personas datus, jums ir tiesības uzdot jautājumus, kas saistīti ar Jūs personas datu apstrādi, sūtot pieprasījumu uz norādīto kontaktinfomāciju vai vēršoties personīgi STELLA LTD birojā Rīgā, Ganību dambī 36, 6.stāvs, 600.kab.


2. Personas datu apstrādes nolūki

 • Apstrādājot personas datus STELLA LTD ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecibā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā. 

 • Šī datu aizsardzības politika izskaidro, kā STELLA LTD apstrādā fiziskas personas datus un kā nodrošina datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. STELLA LTD datu aizsardzības politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic STELLA LTD.

 • STELLA LTD apstrādā tādus personas datus, kas tieši saņemti no datu subjekta (t.i., persona, kas iesniegusi personas datus) vai netieši (ar korporatīvajiem klientiem). Netieši saņemtie personas dati tiek apstrādāti tikai tad, ja STELLA LTD jāapstrādā personas dati, lai sniegtu pakalpojumu līgumsaistību ietvaros, piemēram, korporatīvā klienta algu uzskaitei, un tml.


 • STELLA LTD personas datu apstrādes nolūki:

  • Pakalpojumu sniegšanai līgumsaistību ietvaros;
  • Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai;
  • Personāla atlasei un vadībai;
  • Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai;
  • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

3. Personas datu saņēmēju kategorijas

 • STELLA LTD nenodod personas datus trešajām pusēm, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).


4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums

 •  

  • Līgumsaistību izpildei;
  • Saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
  • Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.

  Pēc tam, kad nepastāv neviens no šajā punktā norādītajiem apstākļiem, datu subjekta personas dati tiek dzēsti.

5. Personas datu glabāšanas ilgums

 • STELLA LTD glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • līdz pilnīgai līgumsaistību izpildei (t.sk, sarunu, kurās tiek noslēgts mutisks līgums un/vai izdarīts pakalpojuma pieteikums);
  • līdz ārējos normatīvajos aktos noteiktajam termiņam datu uzglabāšanas un apstrādes termiņam vai līdz termiņam, kurā datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses un tiesības (piemēram, iesniegt iebildumus un/vai celt prasību tiesā);
  • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Likumu “Par grāmatvedību”, Darba likumu, Revīzijas pakalpojumu likumu, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu, u.c.);
  • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

6. Sīkdatnes

 • STELLA LTD savā mājas lapā neizmanto Sīkdatnes (cookies).

 • Trešo personu sīkdatnes STELLA LTD mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, kā, piemēram, google analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies Eiropas Savienības (ES) – Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai.

 • Sīkdatņu kontrole Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – www.AboutCookies.org un/vai www.youronlinechoices.com/lv/).


7. Datu subjekta tiesības

 • Datu subjekta tiesības attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā STELLA LTD un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: STELLA LTD interneta vietnē, nodrošinātajās informācijas sistēmās, papīra formātā vai telefoniski. Datu subjektam ir šādas tiesības:

 •  

  • sazināties ar mums, gadījumos, kad Jums ir jautājumi par Jūsu datu administrēšanu, rakstot uz birojs@stellaltd.lv vai personīgi birojā Ganību dambī 36, 6.stāvs, 600.kab.
  • tiesības piekļūt šiem datiem. Ja mēs apstrādājam Jūsu datus, mūsu pienākums ir sniegt bezmaksas informāciju par Jūsu datu apstrādi. Pirms personas datu sniegšanas mūsu pienākums ir pārliecināties par Jūsu identitāti, tādējādi nodrošinot, ka informācija par Jūsu datiem netiek nodota trešajām personām.
  • Ja informācija, ko glabā STELLA LTD ir nepilnīga vai nepareiza, Jums ir tiesības prasīt labot jebkādas neatbilstības Jūsu personas datos.
  • tiesības iebilst pret STELLA LTD veikto personas datu apstrādi, ja vairs nepastāv nekāds pienākums tos glabāt;
  • tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu, ja STELLA LTD tos turpina glabāt, izbeidzoties glabāšanas termiņam, kā arī noteiktās situācijās ierobežot datu apstrādi un/vai iegūt elektroniska formāta kopijas no informācijas, kas ir STELLA LTD rīcībā.

   

 • Jūs varat pieprasīt šo tiesību izpildi, sazinoties ar STELLA LTD - rakstot uz birojs@stellaltd.lv vai personīgi birojā Ganību dambī 36, 6.stāvs, 600.kab un mēs pildīsim pieprasījumā noteiktos labojumus, ciktāl tas atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un profesionālajiem standartiem.


8. Izmaiņas politikā

 • STELLA LTD var pārskatīt šo datu aizsardzības paziņojumu jebkurā laikā, lai ietvertu tajā jaunākos privātuma nosacījumus. Mēs informēsim par visām ietekmējošām izmaiņām šajā daru aizsardzības paziņojumā aprakstīto personas datu apstrādē, izmantojot atbilstošu saziņas kanālu.


9. Politika un tās spēkā esamība

 • STELLA LTD strādā, lai aizsargātu jūsu personīgās informācijas privātumu. Ja jums ir jautājumi vai komentāri par jūsu personiski identificējamās informācijas administrēšanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu rakstot uz birojs@stellaltd.lv vai personīgi birojā Ganību dambī 36, 6.stāvs, 600.kab. 

 • Šo kontaktinformāciju var izmantot arī, lai paziņotu par jebkādiem jautājumiem, kas jums varētu rasties, attiecībā uz atbilstību mūsu datu aizsardzības paziņojumam.

 • Atbilde tiks sniegta viena mēneša laikā no e-pasta saņemšanas brīža. Ja jūsu jautājums būs sarežģīts vai saņemsim daudz jautājumu, mēs jūs informēsim, ka jautājuma atrisināšanai ir nepieciešams vairāk nekā viens mēnesis, un mēs to risināsim ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no brīža, kad jautājums tika pirmo reizi iesniegts.

 • Paralēli Jūs paturat tiesības iesniegt sūdzību regulatoram Latvijā, kurš atbild par personas datu aizsardzību, Datu valsts inspekcijai (http://www.dvi.gov.lv).


10. Drošība

 • STELLA LTD aizsargā datu subjekta datus, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un STELLA LTD saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, piemēram, datu šifrēšanu, ugunsmūri, ielaušanās aizsardzību un citus aizsardzības pasākumus.

 • STELLA LTD ir nodrošinājis atbilstošas apmācības visiem darbiniekiem, kas apstrādā personas datus.

 • Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, STELLA LTD paziņos par to attiecīgajam datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota STELLA LTD tīmekļa vietnē vai citādā iespējamā veidā.